Wystawianie faktur papierowych jest uciążliwe, zwłaszcza w przypadku firm, które generują setki lub tysiące faktur dziennie. Rozwiązaniem tego problemu mogą być faktury elektroniczne.

Uciążliwe regulacje

Eksperci zajmujący się dokumentowaniem transakcji za pomocą e-faktur zwracają uwagę na bariery stojące na drodze do upowszechnienia się faktur elektronicznych. Zaliczają do nich konieczność posiadania podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem, za pomocą którego trzeba e-fakturę podpisać, skomplikowane przepisy rozporządzenia ministra finansów w sprawie e-faktur, brak neutralności technologicznej, czyli konieczność stosowania wyłącznie określonych rozwiązań technologicznych i niedopuszczenie do obrotu innych.

Obowiązek dokumentowania sprzedaży za pomocą faktur nakłada na podatników VAT art. 106 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stanowi on, że podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

W tym samym art. 106 ustawy o VAT określono delegacje dla ministra finansów do określenia szczegółowych warunków wystawiania faktur papierowych i e-faktur. Obie te regulacje są istotne, ponieważ na e-fakturze muszą zostać określone te same dane, co na fakturze papierowej.

Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337) określa, jakie dane muszą się znaleźć na fakturze VAT. Przede wszystkim zarejestrowani podatnicy VAT muszą wystawiać faktury oznaczone wyrazami „Faktura VAT”. Dane, które musi zawierać faktura, w tym również faktura elektroniczna, przedstawiamy w ramce.

Nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej - Ekspert GP: Kiedy i jak wystawiać i korygować elektroniczne faktury VAT.