Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak rozliczać wydatki na reprezentację i reklamę. W analizowanym przypadku spółka jako właściciel centrum handlowego jest organizatorem różnego rodzaju imprez o charakterze promocyjnym, w czasie których rozdawane są słodycze, gadżety oraz losowane są nagrody rzeczowe. Celem takich imprez jest przyciągnięcie większej liczby klientów odwiedzających centrum handlowe i w rezultacie sklepów znajdujących się na terenie centrum (podstawowym źródłem przychodów spółki są przychody z najmu).

Według warszawskiej izby zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), aby określony wydatek można było uznać za koszt, musi on mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Obowiązek wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu – każdorazowo spoczywa na podatniku.

Celem wydatków na reprezentację jest m.in. stworzenie i utrwalenie właściwego wizerunku firmy, poprzez np. sposób podejmowania kontrahentów, poczęstunek czy wręczanie upominków. Reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego.

Działania spółki mają na celu zwiększenie jej przychodów. Spółka może więc zaliczyć słodycze, gadżety firmowe oraz nagrody rzeczowe rozdawane klientom do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 października 2009 r. (nr IPPB5/423-432/09-6/JC).