Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, czy w przypadku darowania żonie nieruchomości (domu) powstanie obowiązek podatkowy w PIT.

Darowizna jest zobowiązaniem darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Istotną cechą darowizny jest jej bezpłatny charakter. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Darowizna jako świadczenie nieekwiwalentne nie powoduje powstania żadnego przysporzenia majątkowego po stronie zbywcy. Brak możliwości przypisania osobie fizycznej dochodu powoduje, że przekazanie nieruchomości w formie darowizny żonie nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768) obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Dla podatnika (darczyńcy) darowizna nieruchomości nie jest zatem czynnością, do której mają zastosowanie przepisy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 listopada 2009 r. (nr ITPB1/415-712/09/TK).