Dla podatkowego rozliczenia dochodu ze zbycia nieruchomości istotny jest moment jej nabycia. Pojawia się pytanie, jak rozliczyć dochód ze zbycia domu otrzymanego w drodze darowizny w 2006 roku, który w 2007 roku został włączony do majątku małżeńskiego w drodze umowy rozszerzającej wspólność majątkową. Małgorzata Dankowska, starszy konsultant w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, odpowiada, że w opisanym przypadku za datę nabycia przyjmujemy datę otrzymania darowizny, gdyż, co znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, umowa o rozszerzeniu wspólności majątkowej nie kreuje nowej daty nabycia domu.

– Przyjmując zatem, że datą nabycia nieruchomości jest dzień otrzymania jej w drodze darowizny przez jednego z małżonków, dochód ze zbycia tej nieruchomości należy rozliczać na zasadach obowiązujących w ustawie o PIT do końca 2006 roku – podpowiada Małgorzata Dankowska.

Na tej podstawie podatnicy są zobowiązani do zapłaty 10-proc. podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości, jeśli sprzedaż ta nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od momentu jej nabycia. Jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku) przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w całości są wolne od podatku dochodowego, jeśli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

– W omawianej sytuacji podatnik skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia domu – podsumowuje Małgorzata Dankowska.