Podatnik, który korzysta z podatkowych preferencji, w razie kontroli fiskusa musi posiadać dokumenty potwierdzające jego prawo do ulg. Dotyczy to również ulgi prorodzinnej. Ulga z tytułu wychowywania dzieci podobnie jak każda inna ulga podatkowa wymaga udokumentowania. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Dokumenty te powinny potwierdzać zarówno prawo do odliczenia ulgi przez podatnika, jak i jej wysokość. Podatnik może przedstawić w tym celu m.in. odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, a w przypadku dzieci pełnoletnich, do ukończenia 25 lat także zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Wyraźne uprawnienie dla organów podatkowych do żądania dokumentów poświadczających prawidłowość odliczenia ulgi prorodzinnej zostało wprowadzone do ustawy o PIT od 1 stycznia 2009 r. Miało ono wyeliminować wątpliwości związane z koniecznością dokumentowania przez podatników prawa do odliczenia ulgi.