Dziadkowie, jeżeli pełnią funkcję opiekuna prawnego, skorzystają z ulgi prorodzinnej w PIT za 2009 rok.
W zeznaniach podatkowych składanych za ten rok z ulgi prorodzinnej po raz pierwszy będą mogli skorzystać opiekunowie prawni, np. dziadkowie, którzy wychowują wnuki po śmierci rodziców. Ulga przysługuje pod warunkiem, że dziecko zamieszkiwało z opiekunem prawnym. Opiekę ustanawia dla dziecka małoletniego (takiego, które nie ukończyło 18 lat) sąd opiekuńczy. Opiekunem powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Jeżeli jednak ustanowienie opiekunem takiej osoby nie jest możliwe, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców. Zwykle są to dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo.
Osoby takie odliczają ulgę w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc sprawowania opieki prawnej. Jeżeli w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana była zarówno władza rodzicielska, jak i pełniona funkcja rodziny zastępczej albo sprawowana opieka prawna, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w wysokości 1/30 kwoty 92,67 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Odliczenie dotyczy łącznie obojga opiekunów prawnych pozostających w związku małżeńskim.
Opiekunowie prawni odliczają ulgę prorodzinną wyłącznie na dzieci małoletnie.