Zmiany w zakresie informacji podsumowujących składanych dla celów VAT przewiduje ostatnio uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT, która ma wprowadzić do polskiego prawa tzw. pakiet VAT wynikający z dyrektyw.

Raportowanie transakcji

Zmieni się zakres transakcji objętych obowiązkiem raportowania w informacjach podsumowujących. Obecnie raportowaniu podlegają wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT) oraz dostawy towarów w ramach tzw. transakcji trójstronnych, czyli zasadniczo transakcje obejmujące przemieszczenia towarów pomiędzy Polską i innymi krajami UE. Od początku stycznia 2010 r. obowiązek ten rozszerzony zostanie na przypadki świadczenia usług przez polskich podatników na rzecz kontrahentów z innych krajów UE, jeżeli VAT z tytułu takich transakcji jest rozliczany przez zagranicznego nabywcę usługi (ang. reverse charge mechanism).

Tym samym, dla celów właściwego wypełniania informacji podsumowujących polski podatnik VAT powinien potrafić zidentyfikować i wyodrębnić (np. w postaci osobnego rejestru VAT) przypadki sprzedaży usług, z tytułu których VAT rozliczany jest przez nabywcę usługi z innego kraju UE. Aby osiągnąć taki efekt, w praktyce konieczne może się okazać dokonanie zmian w używanym systemie finansowo-księgowym.

Nowe terminy

Zasadą ma być składanie informacji podsumowujących w odstępach miesięcznych, przy czym w niektórych przypadkach nadal możliwe będzie raportowanie za okresy kwartalne. Możliwość składania informacji podsumowujących za okresy kwartalne dotyczyć ma transakcji towarowych – poniżej określonych pułapów obrotu oraz świadczenia usług rozliczanych dla VAT przez nabywcę z innego kraju UE (bez limitu obrotu).

Informacje podsumowujące mają być składane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (a w przypadku rozliczeń kwartalnych – do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału). Takie skrócenie terminu na złożenie informacji w formie papierowej o 10 dni w stosunku do terminu składania deklaracji VAT-7, w praktyce spowodować może znaczne zwiększenie skali składanych korekt. Ustawodawca przewidział jednak istotny wyjątek od tej zasady – w przypadku informacji podsumowujących składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, termin do ich złożenia wydłużony został do 25 dnia miesiąca następującego po raportowanym miesiącu (kwartale).