Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła wczoraj rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, który dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw unijnych. Zasadnicza zmiana dotyczy miejsca świadczenia usług transgranicznych z miejsca siedziby usługodawcy na miejsce siedziby usługobiorcy. Zmierza ona do opodatkowania usług w miejscu ich konsumpcji.

Zmianie ulegną przepisy dotyczące informacji podsumowujących, składanych przez podmioty biorące udział w handlu wewnątrzwspólnotowym. Zawierają one wykaz transakcji przeprowadzonych między firmami z różnych krajów UE. Skrócony zostanie z kwartału do miesiąca okres, za który podatnicy mają obowiązek składania tych informacji oraz termin ich złożenia (z 25 do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, w którym powstał obowiązek podatkowy).

Informacje za okresy kwartalne będą mogli składać podatnicy, u których wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz dostaw w transakcjach uproszczonych, bez podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w danym kwartale ani w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 50 tys. euro. Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie.