Tomasz Michalik

doradca podatkowy, partner w MDDP

Nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2010, realizując wymogi wynikające z nowelizacji Dyrektywy 2006/112, wprowadza dodatkowe obowiązki o charakterze administracyjnym. Dotyczy to informacji podsumowującej, która dotychczas była składana co kwartał w związku z dokonywanymi wewnątrzwspólnotowymi nabyciami i dostawami towarów. Od nowego roku obowiązki związane ze składaniem informacji podsumowujących znacząco się rozszerzą.

Po pierwsze, przedmiotem raportowania będą nie tylko wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe, ale również świadczenie usług na rzecz podmiotów z innych państw członkowskich. Warto podkreślić, że o ile w przypadku transakcji towarowej przedmiotem informacji podsumowującej jest zarówno dostawa, jak i nabycie towarów, o tyle w odniesieniu do usług obowiązek ten dotyczyć będzie wyłącznie świadczonych usług. Po drugie, w zależności od poziomu obrotów podatnicy będą składali informacje podsumowujące miesięcznie lub kwartalnie. Po trzecie, podatnicy będą zobowiązani do składania informacji podsumowujących w terminie nie do 25 dnia kolejnego miesiąca, jak to ma miejsce obecnie, ale do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale), za który składana jest informacja (z wyjątkiem informacji składanych elektronicznie, dla których ustawodawca utrzymał termin 25-dniowy). To poważna uciążliwość dla podatnika, która jest trudna do uzasadnienia. Znowelizowana unijna dyrektywa przewiduje jedynie, że informacja powinna być złożona w miesiącu następującym po okresie, za który jest składana. Można więc było pozostawić 25-dniowy termin, tym bardziej że jest to termin składania deklaracji VAT.