Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił, jak należy podatkowo rozliczyć zamianę nieruchomości. W analizowanym przypadku podatnik zamierza wraz z małżonką dokonać zamiany mieszkania, którego są właścicielami od 1996 roku.

Według warszawskiej izby, zamiana jest umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne.

Zamiana nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu PIT, jeżeli zamiana ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jeżeli natomiast zamiana nieruchomości następuje po upływie tego okresu, przychód z zamiany nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód podatkowy powstaje nawet w sytuacji, gdy zamiana nieruchomości następuje bez wzajemnych dopłat.

W omawianym przypadku zamiana ma nastąpić po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycie. Tym samym taka zamiana mieszkań nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 października 2009 r. (nr IPPB1/415-592/09-2/MT).