Zwolniona z podatku dochodowego była tylko zamiana nieruchomości o charakterze mieszkalnym, a nie działek i budynków magazynowo-produkcyjnych.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną małżonków, od których fiskus zażądał zryczałtowanego podatku dochodowego za 2003 rok od zamiany nieruchomości. Sąd potwierdził, że podatnicy, dokonując zamiany niezabudowanych działek na prawo użytkowania wieczystego i budynek gospodarczy, nie mieli prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Jak przypomniał sędzia NSA Włodzimierz Kubiak, jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Ustawodawca przewidział zwolnienia w tym zakresie. Jednak – jak podkreślił NSA – zwolnienie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości zostało wyraźnie odróżnione od zwolnienia przychodu z tytułu zamiany nieruchomości.