Zwolniona z podatku dochodowego była tylko zamiana nieruchomości o charakterze mieszkalnym, a nie działek i budynków magazynowo-produkcyjnych.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną małżonków, od których fiskus zażądał zryczałtowanego podatku dochodowego za 2003 rok od zamiany nieruchomości. Sąd potwierdził, że podatnicy, dokonując zamiany niezabudowanych działek na prawo użytkowania wieczystego i budynek gospodarczy, nie mieli prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Jak przypomniał sędzia NSA Włodzimierz Kubiak, jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Ustawodawca przewidział zwolnienia w tym zakresie. Jednak – jak podkreślił NSA – zwolnienie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości zostało wyraźnie odróżnione od zwolnienia przychodu z tytułu zamiany nieruchomości.
Sąd potwierdził, że do podatników nie mogło mieć zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT (w brzmieniu z 2003 roku). Ono odnosi się wyłącznie do tych przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, które zostały uzyskane w wyniku sprzedaży.
W przypadku zamiany nieruchomości zastosowanie ma art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o PIT (w brzmieniu z 2003 roku). Zwolnienie to odnosiło się do określonych nieruchomości mieszkalnych. Jak podkreślił NSA, żadna z nieruchomości objętych zamianą nie mieściła się w tej kategorii. Były to działki niezabudowane lub zabudowane budynkiem niemieszkalnym, a więc niemające jakiegokolwiek związku z budynkami czy lokalami mieszkalnymi.
Obecnie obowiązują zmienione zasady stosowania zwolnienia przy zbywaniu nieruchomości. Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT II FSK 1142/09