JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka z o.o. w ramach działalności m.in. udziela pożyczek innym podmiotom gospodarczym. Obecnie planuje sprzedaż wierzytelności własnych wynikających z udzielonych pożyczek na rzecz spółki z o.o. prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze, która w ramach faktycznie prowadzonej działalności dokonuje obrotu wierzytelnościami, tj. nabywa je i windykuje lub sprzedaje dalej. Sprzedaż wierzytelności własnych przez spółkę nastąpi w drodze odpłatnej cesji. Czy sprzedaż taka będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

ODPOWIEDŹ IZBY

Instytucję zmiany wierzyciela reguluje art. 509 kodeksu cywilnego, który stanowi, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Umowa o przeniesienie wierzytelności (cesji wierzytelności) przybrać może postać umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej, chyba że przepis szczególny lub umowa stron stanowi inaczej.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli choć jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: a) opodatkowana VAT, b) zwolniona z VAT, z wyjątkiem:

– umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

– umowy spółki i jej zmiany,

– umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.