Nowa ustawa o finansach publicznych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2010 r., ale z pewnymi wyjątkami. Dotyczy to m.in. sporządzania budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jak mówi DGP Elżbieta Suchocka-Roguska, wiceminister finansów, samorządy powinny przygotować budżety na 2010 rok według zasad obecnie obowiązujących.

– Nawet, jeśli uchwała budżetowa będzie podjęta po 1 stycznia 2010 r., to budżety na 2010 r. należy przygotować według dziś obowiązującej ustawy o finansach publicznych – twierdzi wiceminister.

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych rady gmin, powiatów i sejmiki województw będą musiały uchwalić budżety do 31 stycznia 2010 r.

Terminy obowiązywania szczególnych regulacji, dotyczących budżetów na przyszłe lata, zostały natomiast określone w art. 121 ustawy wprowadzającej.

Zgodnie z tym przepisem rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw nie będą mogły uchwalać budżetów, w których planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada zrównoważenia wydatków i dochodów bieżących będzie miała jednak zastosowanie do budżetów na 2011 rok.

Ustawa wprowadzająca określa wprost, że do budżetów na rok 2010 będą miały zastosowanie przepisy, zgodnie z którymi uchwała budżetowa może określać limity na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków unijnych oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich. Do opracowywania uchwał budżetowych na przyszły rok trzeba też będzie, jak dotychczas, dołączyć załącznik z wykazem obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach stanowią również, że według starych, czyli obecnie obowiązujących przepisów, należy określić prognozy kwoty długu i informacje o stanie mienia.

Ważne

Rady gmin, powiatów i sejmiki województw będą musiały uchwalić budżety jednostek do 31 stycznia 2010 r.