Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier. Istotną zmianą jest wyodrębnienie podstawowej części deklaracji o nazwie POG-4, którą będą wypełniać wszyscy podatnicy podatku od gier z wyłączeniem podatników prowadzących salony gry bingo pieniężne. Do podstawowej deklaracji POG-4 składane będą odpowiednie załączniki w zależności od rodzaju prowadzonych gier (POG-4A, POG-4C, POG-4D, POG-4R).

W deklaracji POG-4 zawarte będą części opisujące: miejsce i cel składania deklaracji, dane podatnika, dane o realizacji monopolu państwa, informacje o załącznikach, zestawienie podatku, rozliczenie podatku, oświadczenie osoby uprawnionej do złożenia deklaracji, adnotacje urzędu celnego.

Konieczność wydania nowych przepisów związana jest z uchwaleniem 27 sierpnia 2009 r. nowej ustawy o Służbie Celnej, która przeniosła zadania organów skarbowych w zakresie poboru podatku od gier oraz przyjmowania deklaracji podatkowych na organy celne. Rozliczenie podatku od gier będzie dokonywane przez ogólnopolski system informatyczny zarządzany przez Służbę Celną, opracowano nowe formularze dostosowane do wymagań tego systemu.