Centra badawczo-rozwojowe mogą dokonywać comiesięcznych odpisów na fundusz innowacyjności, które stanowią koszty uzyskania przychodów.
Od dzisiaj można korzystać z preferencji podatkowych na realizację zadań badawczych, wykonanie technicznych studiów wykonalności oraz pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej. Możliwości takie daje rozporządzenie ministra gospodarki z 26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu innowacyjności (Dz.U. nr 143, poz. 1171). Rozporządzenie umożliwia dokonywanie przez centra badawczo-rozwojowe comiesięcznych odpisów na fundusz innowacyjności. Odpisy stanowią koszt uzyskania przychodu, pomniejszając podstawę opodatkowania przed dniem poniesienia faktycznych kosztów.
Wartość pomocy publicznej dla kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w dniu ich poniesienia (nie są amortyzowane), podlega wyliczeniu według specjalnego wzoru. Wartość ta została określona jako różnica pomiędzy kwotą pomniejszającą przychód do opodatkowania a kwotą pomniejszającą przychód do opodatkowania zdyskontowaną przez czynnik dyskontujący obrazujący zmiany wartości tej kwoty w czasie.