Mniejsze wymagania będą musiały spełnić firmy ubiegające się o status centrum badawczo rozwojowego, co łączy się z ulgami podatkowymi - zdecydowały w środę dwie sejmowe komisje - edukacji, nauki i młodzieży oraz gospodarki.

Członkowie obu komisji na wspólnym posiedzeniu omawiali poprawki Senatu do rządowego projektu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Posłowie przyjęli m.in. poprawkę Senatu zmieniającą kryteria, jakie firma musi spełnić, aby otrzymać status centrum badawczo rozwojowego (CBR). W projekcie, który uchwalił wcześniej Sejm, zapisano, że firma musi co najmniej 30 proc. swojego przychodu netto uzyskiwać z działalności badawczo-rozwojowej. Senat zaproponował, aby obniżyć ten wymóg do 20 proc. Posłowie przychylili się do tej propozycji.

Status CBR pozwalałby przedsiębiorcom, w myśl projektu ustawy, na odpisanie od podstawy opodatkowania części przychodu. Odpisaną kwotę CBR przekazywałoby na osobne konto bankowe. W ten sposób powstałby tzw. fundusz innowacyjności, z którego środki mogłyby być wykorzystane na działalność badawczą, wdrożenia nowych technologii i opłaty wymagane przy patentowaniu wynalazków.

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej już obowiązuje. Nowa, nad którą pracują właśnie posłowie, ma ją zastąpić.

"Kredyt będzie udzielany przez banki komercyjne, a Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie już udzielał kredytu"

Głównym powodem tworzenia nowej ustawy jest zmiana systemu udzielania wsparcia na rozwój badań. Na mocy obecnie obowiązującej ustawy, firmy mogą otrzymać od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) tzw. kredyt technologiczny na działalność innowacyjną. Nowa ustawa ma sprawić, że BGK przestanie udzielać tych kredytów. Zamiast tego będzie wypłacać firmom tzw. premię technologiczną. Premia ta będzie przeznaczona na spłatę części kredytu, który firma zaciągnęła w komercyjnym banku na rozwój swojej działalności innowacyjnej.

Jak napisano w uzasadnieniu do rządowego projektu, "kredyt będzie udzielany przez banki komercyjne, a Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie już udzielał kredytu, ale spłacał połowę kapitału kredytu, lecz nie więcej niż 4 mln zł. (...) Zainteresowanie kredytem technologicznym wśród przedsiębiorców jest większe niż ilość przeznaczonych na Fundusz Kredytu Technologicznego środków budżetowych. (...) Włączenie banków (komercyjnych - PAP) do systemu udzielania kredytów technologicznych spowoduje, że maksymalnie duża liczba kredytów będzie mogła być udzielona w maksymalnie krótkim okresie. Nie będzie potrzeby oczekiwania na spłatę kredytów do Banku Gospodarstwa Krajowego, aby przyznać kredyt kolejnym przedsiębiorcom".

Nowością w projekcie (w stosunku do obowiązującej ustawy) jest możliwość nadawania przedsiębiorstwom statusu CBR i przyznawania im prawa do ulg podatkowych w zamian za rozwijanie działalności badawczej.