Ministerstwo Finansów opublikowało 13 rozporządzeń wykonawczych do nowej ustawy o Służbie Celnej.
Nowa ustawa o Służbie Celnej czeka na podpis prezydenta. W związku z jej uchwaleniem przez parlament resort finansów opublikował projekty rozporządzeń wykonawczych do niej. Jest ich 13 i dotyczą głównie wynagrodzeń, nagród, przyjmowania do pracy w Służbie Celnej, funkcjonowania organów celnych.
Jeden z projektów zawiera szczegółowy opis przeprowadzania testów fizycznych, psychologicznych i psychofizjologicznych. Testom takim mają być poddawane zarówno osoby, które będą ubiegały się o pracę w Służbie Celnej, jak i funkcjonariusze już pracujący w Służbie. Rodzaj badań i ćwiczeń będzie zależał od zajmowanego stanowiska i wieku celnika.
Inny projekt przewiduje zasady przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej. W tym celu zostanie utworzony fundusz w wysokości 3 proc. planowanych środków na uposażenia. Dziś też funkcjonuje taki fundusz. Nowością jest to, że szefowi Służby Celnej przyznano określone kompetencje w zakresie nagradzania m.in. dyrektorów izb celnych.
Są też dwa projekty rozporządzeń, które regulują kwestie przyznawania nagród jubileuszowych oraz rocznych. W przypadku nagród rocznych dziś przy ich przyznawaniu bierze się pod uwagę ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Zgodnie z projektowanymi zmianami przy określaniu wysokości nagrody rocznej kluczowe znaczenie będzie miała wysokość przeciętnego miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami należnymi funkcjonariuszowi za okres, za który przyznawana jest nagroda.
Kolejny z projektów określa warunki i zasady wykorzystania przez funkcjonariuszy celnych w ich czynnościach służbowych pojazdów, które nie są w dyspozycji Służby Celnej. Przykładowo celnik będzie mógł do czynności służbowych, np. kontroli, użyć swojego prywatnego pojazdu.