We wrześniu pierwsze samorządy zostaną objęte rządowym programem, który zakłada spłatę części zobowiązań szpitali przekształconych w spółki. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ), które chcą do niego przystąpić, muszą więc zmienić swoją formę prawną. Oznacza to likwidację SP ZOZ, a następnie zawiązanie spółki prawa handlowego.

Ewa Sobińska, prezes zarządu ABES Audyt, wyjaśnia, że wszystkie zdarzenia gospodarcze zaistniałe w spółce z o.o. w organizacji, tj. do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają ewidencji w księgach rachunkowych.

Spółka z o.o. w organizacji jest formą przejściową. Z chwilą jej rejestracji nie dochodzi więc do zmiany formy prawnej. Nie ma obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający dzień wpisu do KRS i otwierania ksiąg na dzień wpisu.

– Otwarcie księgi rachunkowej następuje na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że otwiera się je w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tego pierwszego zdarzenia. Jednym z takich zdarzeń będzie wniesienie przez udziałowców wkładów. Według Ewy Sobińskiej, w przypadku szpitali należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych – poleceniem księgowania – pod datą przekazania wartość wniesionych aportów (budynki, grunty, urządzenia itp.), gotówkę i inne wkłady odnoszące się do zarejestrowanego kapitału zakładowego (strona Wn odpowiednie różne konta: środki trwałe, obrotowe, kasa, bank i strona Ma konta 801 – Kapitał zakładowy).