Dopłaty czy pożyczki od jednostki samorządowej, która jest udziałowcem nowo zawiązanego szpitala w formie spółki kapitałowej, są neutralne podatkowo.
Coraz więcej samorządów decyduje się na przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w zakłady niepubliczne. Spółka komunalna powstała po zmianie formy organizacyjnej SP ZOZ może wykazywać istotne potrzeby finansowe. W tej kwestii należy zwrócić uwagę na podatkowe aspekty finansowania spółki przez jednostkę samorządową. Chodzi przede wszystkim o skutki w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), związane z wnoszonymi aportami, udzielanymi pożyczkami czy też dopłatami do kapitału nowo powstałej spółki.
Jednym ze sposobów dofinansowania szpitala działającego w formie spółki komunalnej może być wniesienie przez gminę wkładu pieniężnego. W opinii Marka Kolibskiego, doradcy podatkowego w Kancelarii KNDP, przelanie gotówki na rachunek spółki dla obu podmiotów będzie czynnością neutralną podatkowo i niezależnie od tego, czy gotówka będzie przelana na kapitał zakładowy, czy rezerwowy spółki.
Innym sposobem dofinansowania spółki mogą być dopłaty wspólników do kapitału. W przypadku spółki komunalnej wniesienie dopłat przez gminę, jako wspólnika, czynność ta nie podlega opodatkowaniu CIT. Neutralne dla celów CIT, ale także dla PCC, będą również pożyczki udzielane przez wspólnika spółce kapitałowej. Od stycznia 2009 r. wolne od PCC są bowiem pożyczki udzielane przez wspólników spółkom kapitałowym.
Marek Kolibski zwraca uwagę, że jeśli spółka komunalna nie byłaby w stanie spłacić takiej pożyczki, wtedy może być ona skonwertowana na kapitał zakładowy spółki, również bez CIT u spółki i gminy.
– W szczególności gmina jako podmiot zwolniony z CIT nie zapłaci podatku od wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny. Wkładem niepieniężnym byłaby wierzytelność pożyczkowa – tłumaczy ekspert.
Podkreśla, że również inne zobowiązania spółki wobec gminy mogłyby być w ten sposób skonwertowane na kapitał zakładowy, bez obowiązku zapłaty CIT.
2509 liczba publicznych ZOZ-ów
15 051 liczba niepublicznych ZOZ-ów
Źródło: Rejestr ZOZ