Wartość początkową wnoszonego do spółki aportem środka trwałego wspólnicy spółki osobowej ustalają samodzielnie na dzień wniesienia wkładu.
W przypadku wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej wkładu niepieniężnego (aportu) wartość poszczególnych składników majątku, tj. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wspólnicy ustalają na dzień ich wniesienia.
W celu ustalenia wartości początkowej wspólnicy przede wszystkim odnoszą się do ceny nabycia tego środka. Do tej ceny wspólnicy mogą doliczyć ewentualne wydatki poniesione na naprawy i remonty niezbędne do przywrócenia środka do stanu używalności. Istotne jest jednak to, że wartość wnoszonego składnika nie może być jednak wyższa od wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu. Wspólnicy przy wycenie aportu mogą również skorzystać z opinii rzeczoznawcy.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają szczegółowo, że wartość rynkową danego środka trwałego wspólnicy określają na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. W sytuacji gdy przyjęta przez wspólników wartość danej rzeczy, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.
Wspólnicy powinni również pamiętać, że przepisy podatkowe określają, że jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej.
W razie nieudzielenia odpowiedzi przez wspólników, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych.
Podstawa prawna
● Art. 14 ust. 1, art. 19, art. 22g ust. 1 pkt 4, ust. 16 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).