We wrześniu określone samorządy zostaną objęte rządowym programem, który zakłada spłatę części zobowiązań szpitali przekształconych w spółki. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ), które chcą do niego przystąpić, muszą więc zmienić swoją formę prawną. Oznacza to likwidację SP ZOZ, a następnie zawiązanie spółki prawa handlowego.

Likwidacja SP ZOZ według Ewy Sobińskiej, prezesa zarządu ABES Audyt, wymaga zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego momentu. Następnie konieczne będzie otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia likwidacji, tj. w ciągu 15 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

– Zamknięcie ksiąg rachunkowych przy likwidacji szpitala powoduje konieczność przygotowania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości, które powinno być poprzedzone inwentaryzacją – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje również, że przy sporządzaniu sprawozdania należy pamiętać o wycenie aktywów i pasywów przy założeniu braku kontynuacji działalności (likwidacja jednostki). Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wyceny należy dokonać w cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ewa Sobińska podkreśla, że SP ZOZ zobowiązany jest również do utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty związane z likwidacją. Różnice z tytułu wyceny oraz utworzenia rezerwy wpływają na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

Ekspert przypomina również, że na dzień otwarcia likwidacji należy składniki kapitału (funduszu) własnego połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy.