Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółkę, na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych co do zasady poprzedza likwidację dawnego zakładu, którego zobowiązania przejmuje samorząd.

Kwestie sukcesji podatkowej określone są w Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy w Kancelarii Miller Canfield, wskazuje, że w przypadku przejmowania majątku zlikwidowanego SP ZOZ, który nie jest ani spółką, ani osobą prawną, przepisy dotyczące sukcesji nie znajdą zastoso- wania. Następstwo prawne w przypadku wniesienia (przystąpienia) do spółki kapitałowej majątku zlikwidowanego ZOZ-u zatem nie zachodzi.

Nowo powstała spółka przejęłaby jedynie zobowiązania podatkowe ZOZ-u na podstawie art. 112 Ordynacji podatkowej poza tymi, które zostaną umorzone na podstawie tzw. Planu B, dotyczącego restrukturyzacji publicznych szpitali. W tej sytuacji zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Dlatego, zdaniem Katarzyny Ryszard, ważne dla organu założycielskiego przekształconego ZOZ-u jest szczegółowe określenie wszystkich istniejących zobowiązań ZOZ-u w uchwałach podejmowanych w trakcie realizacji programu, bowiem w przeciwnym wypadku nowopowstała spółka może ponosić odpowiedzialność podatkową za długi byłego ZOZ-u.

Plan B przewiduje dotację celową z budżetu dla samorządu w ograniczonym zakresie. Obejmuje ona zobowiązania publicznoprawne SP ZOZ przejętych przez samorząd według stanu na dzień zakończenia likwidacji, jednak nie większej niż kwota zobowiązań znana na 31 grudnia 2008 r., oraz VAT uiszczonego od wniesionego przez samorząd aportu do spółki.