Bez ekspresowej amortyzacji

Wynajmujący, który rozlicza najem poza działalnością gospodarczą, nie może korzystać z ekspresowej amortyzacji. Jeśli nabywa meble lub wyposażenie o wartości początkowej przekraczającej 3,5 tys. zł, może je wliczać w koszty tylko poprzez odpisy amortyzacyjne.

Z ekspresowej amortyzacji, a więc możliwości wliczenia od razu w koszty wydatków na nabycie środków trwałych przekraczających 3,5 tys. zł, mogą skorzystać tylko podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Ponadto przedmiotem takiej amortyzacją mogą być wyłącznie środki trwałe zaliczane do grupy 3–8 klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 100 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Nawet u osób prowadzących działalność gospodarczą przedmiotem ekspresowej amortyzacji nie mogą być budynki i mieszkania.

Koszt odziedziczonych mebli

Wynajmujący może amortyzować meble lub inne środki trwałe, które odziedziczył, a następnie przeznaczył do wyposażenia wynajmowanej nieruchomości. W takich przypadkach podatnikom pewien problem sprawia ustalenie wartości początkowej tak pozyskanego środka trwałego. Kwestia ta została uregulowana w art. 22g ustawy o PIT. Zgodnie z treścią tego przepisu, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, za wartość początkową dla celów amortyzacji należy przyjąć wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Ważne!

Wynajmujący może amortyzować meble lub inne środki trwałe, które odziedziczył i przeznaczył do wyposażenia wynajmowanej nieruchomości