Dla skutecznej zmiany roku podatkowego w CIT niezbędne jest: podjęcie uchwały o zmianie umowy/statutu w zakresie roku podatkowego, złożenie do odpowiedniego rejestru, np. KRS, wniosku o wpis zmiany, zawiadomienie urzędu skarbowego w ciągu 30 dni po zakończeniu roku o zmianie. Czy trzeba też rejestrować zmianę umowy?
ROBERT PASTERNAK
partner Kancelarii Prawniczej Deloitte Legal
Dotychczas organy podatkowe nie wymagały dla skutecznej zmiany roku podatkowego zarejestrowania odpowiedniej zmiany umowy/statutu przez uprawniony do tego organ, np. sąd rejestrowy. Przykładowo naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z 4 sierpnia 2006 r. (nr 1472/ROP1/423/179-252/06/RM) stwierdził, że warunkiem zmiany roku podatkowego jest zawarcie takich postanowień w samym akcie założycielskim, a nie w postanowieniu sądowym i wpisie danych objętych tym postanowieniem do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców oraz powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego. Przy czym wyrażenie najpóźniej należy rozumieć w ten sposób, że zawiadomienie może być dokonane wcześniej.
Ostatnio jednak na podstawie art. 14e Ordynacji podatkowej minister finansów zmienił z urzędu interpretację indywidualną nr ILPB3/423-499/08-4/MC wydaną 13 listopada 2008 r. przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, która potwierdzała wskazany pogląd. Minister finansów zauważył, że zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu dokonania jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy. Wpis zmian umowy spółki do KRS ma charakter konstytutywny. Wobec osób trzecich wywołuje skutek prawny dopiero od chwili wpisu zmiany do rejestru. Natomiast do czasu rejestracji skuteczność takiej uchwały ograniczona jest wyłącznie w stosunkach wewnętrznych, tj. między spółką a wspólnikami, w stosunku do których skutki prawne powstają już w momencie podjęcia uchwały. Zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu wpisania zmiany umowy spółki w tym zakresie do rejestru przedsiębiorców. Zmiana podejścia ma olbrzymie znaczenie praktyczne dla podatników. Po pierwsze, muszą oni zarejestrować w sądzie zmiany w umowie/statucie przed upływem 30 dni od zakończenia poprzedniego roku podatkowego. Inaczej zmiana roku nie będzie skuteczna. Po drugie, powstaje poważna wątpliwość co do poprawności rozliczeń za lata poprzednie tych podatników, którzy uważają, że zmienili skutecznie rok podatkowy, aczkolwiek nie miało to miejsca w świetle interpretacji ministra finansów.