Uzdrowienie sektora finansów publicznych zapewnić mają rozwiązania systemowe wprowadzane nową ustawą o finansach publicznych, którą uchwalił już Sejm. Do najważniejszych regulacji można zaliczyć wprowadzenie planowania wieloletniego w sektorze finansów publicznych oraz kolejnych elementów budżetu zadaniowego. Wieloletni Plan Finansowy Państwa, tj. plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa, będzie sporządzany na cztery lata budżetowe.

Ustawa przewiduje ponadto wzmocnienie systemu audytu wewnętrznego w administracji państwowej oraz istotne zmiany w zakresie rodzajów i organizacji jednostek sektora finansów publicznych. Zlikwidowane zostaną wszystkie gospodarstwa pomocnicze (np. kasyna wojskowe, ośrodki wypoczynkowe) oraz państwowe zakłady budżetowe (np. ośrodki szkoleniowe). W ograniczonym zakresie będą funkcjonowały jedynie samorządowe zakłady budżetowe. Na miejsce likwidowanych podmiotów zostaną jednak utworzone nowe formy jednostek sektora finansów publicznych. Będą nimi agencje wykonawcze i instytucje gospodarki budżetowej.

Rządowy projekt zakładał również istotne zmiany regulacji dotyczących państwowego długu publicznego, w szczególności wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżecie. Ostatecznie zrezygnowano jednak ze zwiększenia ograniczeń w kreowaniu długu publicznego. Sejm przyjął poprawkę Platformy Obywatelskiej utrzymującą dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie.

Razem z nową ustawą o finansach publicznych została uchwalona ustawa wprowadzająca ten akt prawny. Wynika z niej, że z dniem ogłoszenia zaczną obowiązywać przepisy dotyczące opracowania i uchwalania budżetu na 2010 rok, a Wieloletni Plan Finansowy Państwa ma być uchwalony po raz pierwszy do 31 lipca 2010 r. Do końca 2010 roku zostaną zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze, państwowe zakłady budżetowe oraz część samorządowych zakładów budżetowych.

NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH

Do najważniejszych zmian należy:

● wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,

● likwidacja gospodarstw pomocniczych, państwowych zakładów budżetowych i funduszy celowych,

● wprowadzenie kolejnych elementów budżetu zadaniowego,

● wprowadzenie regulacji wzmacniających system audytu wewnętrznego.