Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła wczoraj poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowego projektu nowej ustawy o finansach publicznych. Komisja pozytywnie zaopiniowała m.in. poprawkę dotyczącą wysokości tzw. norm oszczędnościowych w budżecie państwa, których przekroczenie powoduje konieczność wszczęcia przez rząd określonych procedur sanacyjnych, które mają zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu.

Rządowy projekt przewidywał zaostrzenie norm ostrożnościowych w budżecie państwa i ustalenie ich na poziomie 47 proc., 52 proc., 55 proc. i 60 proc. Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wczoraj poprawkę Platformy Obywatelskiej określającą trzy progi procentowe w wysokości 50 proc., 55 proc. i 60 proc. Przyjęcie poprawki przez Sejm oznacza pozostawienie progów na dotychczasowym poziomie. Poprawkę poparło Ministerstwo Finansów.

W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB będzie większa od 50 proc., a nie większa od 55 proc., rząd będzie mógł uchwalić tylko taki projekt budżetu, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów nie będzie mogła być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego. Regulacje w tym zakresie weszłyby w życie już 1 stycznia 2010 r. Przepis wprowadzający zaostrzone progi ostrożnościowe miał zacząć obowiązywać dopiero od 2012 roku.

Poparcie większości członków Komisji zyskała także poprawka rozszerzająca zakres działalności samorządowych zakładów budżetowych. Przypomnijmy, że projekt zakłada likwidację wszystkich państwowych zakładów budżetowych oraz pozostawienie samorządowych zakładów budżetowych, których działalność ma zostać ograniczona tylko do niektórych dziedzin, tj. gospodarka mieszkaniowa, gospodarowanie lokalami użytkowymi, zaopatrzenie w wodę czy wywóz nieczystości. Przyjęta poprawka rozszerza ten katalog o zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie m.in. dróg, ulic, mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, a także targowisk i hal targowych.

Komisja negatywnie zaopiniowała m.in. poprawki Lewicy i PiS uchylające przepisy dotyczące wprowadzenia komitetu audytu. Przepisy te mają na celu wzmocnienie systemu wewnętrznej kontroli w całej administracji państwowej.

Głosowanie ustawy wraz z poprawkami powinno się odbyć na trwającym posiedzeniu Sejmu.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Samorządowe zakłady budżetowe będą działały w sprawach:

gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami

● wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i unieszkodliwiania odpadów

● kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

● utrzymania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt

● cmentarzy.