Przekazanie spółce osobowej prywatnego lokalu do wykorzystania na potrzeby spółki wywiera różne skutki podatkowe, w zależności od tego, czy lokal jest udostępniany na podstawie umowy użyczenia, czy też stanowi wkład niepieniężny do spółki.

Umowa użyczenia

Wykreślenie z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z początkiem tego roku przepisu (art. 16 ust. 1) określającego powstanie przychodu z nieruchomości udostępnionej bezpłatnie do używania, w pewnym stopniu zmniejszyło obciążenie podatkowe wspólników z tego tytułu. Do końca 2008 r. użyczenie nieruchomości lub jej części innym podmiotom stanowiło bowiem przychód dla użyczającego, za który uważana była wartość czynszowa, stanowiąca równowartość czynszu, jaki przysługiwałby od tych osób w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości. Jednocześnie osoba użyczająca nieruchomość miała prawo do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od tej nieruchomości do kosztów uzyskania przychodu. Zmiana przepisów spowodowała, że użyczenie prywatnego lokalu jest obecnie neutralne podatkowo dla użyczającego. Równocześnie jednak dla podmiotu biorącego, tj. dla pozostałych wspólników spółki osobowej, niebędących właścicielami lokalu, powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia, który należy ustalić proporcjonalnie do udziału wynikającego z umowy spółki. Poza tym zgodnie z konstrukcją umowy użyczenia biorący w używanie nie staje się właścicielem rzeczy, więc nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Wkład niepieniężny

A jak jest w przypadku wniesienie prywatnego lokalu w drodze aportu? Czy taka czynność skutkuje powstaniem przychodu dla wspólnika wnoszącego aport? Wniesienie przez osobą fizyczną nieruchomości do spółki osobowej tytułem wkładu niepieniężnego nie będzie powodowało u wspólników powstania przychodu do opodatkowania.

Taka czynność nie powoduje powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie rodzi skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ wniesienie aportu nie wiąże się z odpłatnym zbyciem składnika majątku.

Źródło przychodu

Wniesienie lokalu do spółki osobowej nie stanowi także źródła przychodu z kapitałów pieniężnych, z uwagi na to, że przychód stanowiący wartość nominalną objętych udziałów w zamian za wkłady odnosi się do spółek posiadających osobowość prawną, a spółka osobowa posiada tylko zdolność prawną. Aport lokalu oznacza, że staje się on środkiem trwałym spółki i będzie podlegać amortyzacji.

Podstawa prawna

● Art. 10 ust. 2 pkt 2, art. 14 ust. 2 pkt 8, art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

● Art. 710–719 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93).