Podatnik, który kupuje mieszkanie lub dom, powinien zadbać o odpowiednią dokumentację ponoszonych wydatków. Chodzi o każdy koszt, czy to np. agencji nieruchomości, za pośrednictwem której nabywana jest nieruchomość, wydatki na notariusza czy remont nabytego już mieszkania czy domu. Zgromadzone przy nabyciu nieruchomości faktury będą przydatne przy jej sprzedaży. Pozwolą bowiem od osiągniętego ze zbycia przychodu odjąć poniesione koszty. Obliczony w ten sposób dochód będzie podlegał 19-proc. PIT.

Przychód i koszty

Podatek od zbycia nieruchomości płacony jest od dochodu. Oznacza to, że uzyskany przychód można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. W konsekwencji każdy wydatek ponoszony na kupioną nieruchomość warto dokumentować i to najlepiej fakturami VAT. Pozwoli to w przyszłości, przy zbyciu nabytej nieruchomości, zmniejszyć zobowiązanie podatkowe. Przykładowo jeśli podatnik sprzeda mieszkanie za 600 tys. zł, które nabył za 400 tys. zł i nie poniósł na nie innych wydatków, podatek będzie musiał zapłacić w wysokości 38 tys. zł (600 tys. zł – 400 tys. zł = 200 tys. zł x 19 proc.). Z kolei, gdyby ten sam podatnik dodatkowo na to mieszkanie wydał 100 tys. zł, np. na remonty, podatek przy jego zbyciu wyniósłby 19 tys. zł (600 tys. zł – 400 tys. zł – 100 tys. zł = 100 tys. zł x 19 proc.).

Warto też wspomnieć, że za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Ważne!

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł

Koszty udokumentowane

Wysokość ponoszonych na nieruchomość wydatków musi być odpowiednio udokumentowana. Wysokość tych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Bez tej dokumentacji koszty nie będą mogły być uwzględnione przy sprzedaży.

Waloryzacja wydatków

Dobrą wiadomością dla podatników jest też to, że ustawodawca przewidział waloryzację kosztów związanych z nieruchomościami. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Podstawa prawna

● Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).