Firma, która straci towar wskutek kradzieży poza granicami kraju i potrafi udokumentować to zdarzenie, nie traci prawa do zastosowania zerowej stawki VAT.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) podlega opodatkowaniu zerową stawką VAT. Aby firma wywożąca towar na teren Unii mogła zastosować taką stawkę, musi jednak spełnić warunki określone w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn.zm.).
Jak z kolei wynika z art. 13 ust. 1 ustawy, z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów mamy do czynienia, w sytuacji gdy podatnik wywozi towar z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy sam wywóz nie wystarczy. Aby transakcja została uznana za WDT, nabywca towarów musi być: podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju lub firmą, która nie jest podatnikiem VAT i która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, lub innym podatnikiem, o którym mowa w tym przepisie.

Warunki do spełnienia

Zgodnie z przywołanym art. 42 ustawy WDT jest opodatkowana według stawki zerowej, jeśli podatnik spełni określone w tym przepisie warunki (patrz ramka). Jednym z wymogów jest udokumentowanie, że towar został wywieziony i dostarczony do nabywcy.
W przypadku gdy towar został ukradziony, powstaje problem, ponieważ nie ma dokumentu, który potwierdza dostarczenie towaru. Jak jednak wynika z wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3448/08, nieprawomocny), jeśli podatnik potrafi udowodnić, że nastąpił wywóz z terytorium kraju (posiada np. protokoły policji z kraju, w którym ukradziono towar) oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przeszło na nabywcę, to można taką dostawę uznać za WDT i zastosować stawkę zerową VAT.
Sąd wskazał, że jeśli podatnik spełnia wszystkie pozostałe warunki określone w ustawie o VAT i posiada protokoły policji stwierdzające, że kradzież towaru nastąpiła poza granicami kraju, to protokoły te są wystarczające do uznania dostawy za WDT. Sąd stwierdził wprost, że w takiej sytuacji nie jest konieczne posiadanie potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę.

Kradzież w kraju

Biorąc pod uwagę warunki określone w przepisach o VAT oraz powyższy wyrok WSA w Warszawie, wydaje się, że w sytuacji gdy towar zostanie skradziony na terytorium kraju, z którego podatnik dokonuje wewątrzwspólnotowej dostawy, nie można uznać, że jest to WDT. W konsekwencji nie można zastosować zerowej stawki VAT.
Jak wynika z wyroku, użyte w art. 13 ustawy o VAT określenie – wywóz należy interpretować w ten sposób, że WDT znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione na nabywcę i gdy dostawca ustali, że towar fizycznie opuścił terytorium państwa wywozu. Jeśli więc towar nie opuścił kraju, nie ma wewątrzwspólnotowej dostawy towarów.
WARUNKI ZASTOSOWANIA 0-PROC. STAWKI VAT PRZY WDT
Podatnik musi dokonać dostawy towaru na rzecz nabywcy, który:
● ma numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych,
● podał ten numer na fakturze stwierdzającej dostawę towarów.
Podatnik przed upływem terminu złożenia deklaracji posiada dowody, że towary zostały wywiezione z kraju i dostarczone do nabywcy w innym kraju UE (jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów):
● dokumenty przewozowe od przewoźnika, z których wynika, że towar został dostarczony (jeśli towar przewozi spedytor lub przewoźnik),
● kopia faktury,
● specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.
W przypadku wywozu towarów bezpośrednio przez podatnika lub nabywcę podatnik musi posiadać dodatkowe dokumenty.