Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) podlega opodatkowaniu zerową stawką VAT. Aby firma wywożąca towar na teren Unii mogła zastosować taką stawkę, musi jednak spełnić warunki określone w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

Jak z kolei wynika z art. 13 ust. 1 ustawy, z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów mamy do czynienia, w sytuacji gdy podatnik wywozi towar z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy sam wywóz nie wystarczy. Aby transakcja została uznana za WDT, nabywca towarów musi być: podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju lub firmą, która nie jest podatnikiem VAT i która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, lub innym podatnikiem, o którym mowa w tym przepisie.

Warunki do spełnienia

Zgodnie z przywołanym art. 42 ustawy WDT jest opodatkowana według stawki zerowej, jeśli podatnik spełni określone w tym przepisie warunki (patrz ramka). Jednym z wymogów jest udokumentowanie, że towar został wywieziony i dostarczony do nabywcy.

W przypadku gdy towar został ukradziony, powstaje problem, ponieważ nie ma dokumentu, który potwierdza dostarczenie towaru. Jak jednak wynika z wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3448/08, nieprawomocny), jeśli podatnik potrafi udowodnić, że nastąpił wywóz z terytorium kraju (posiada np. protokoły policji z kraju, w którym ukradziono towar) oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przeszło na nabywcę, to można taką dostawę uznać za WDT i zastosować stawkę zerową VAT.

Sąd wskazał, że jeśli podatnik spełnia wszystkie pozostałe warunki określone w ustawie o VAT i posiada protokoły policji stwierdzające, że kradzież towaru nastąpiła poza granicami kraju, to protokoły te są wystarczające do uznania dostawy za WDT. Sąd stwierdził wprost, że w takiej sytuacji nie jest konieczne posiadanie potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę.

Kradzież w kraju

Biorąc pod uwagę warunki określone w przepisach o VAT oraz powyższy wyrok WSA w Warszawie, wydaje się, że w sytuacji gdy towar zostanie skradziony na terytorium kraju, z którego podatnik dokonuje wewątrzwspólnotowej dostawy, nie można uznać, że jest to WDT. W konsekwencji nie można zastosować zerowej stawki VAT.

Jak wynika z wyroku, użyte w art. 13 ustawy o VAT określenie – wywóz należy interpretować w ten sposób, że WDT znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione na nabywcę i gdy dostawca ustali, że towar fizycznie opuścił terytorium państwa wywozu. Jeśli więc towar nie opuścił kraju, nie ma wewątrzwspólnotowej dostawy towarów.

WARUNKI ZASTOSOWANIA 0-PROC. STAWKI VAT PRZY WDT

Podatnik musi dokonać dostawy towaru na rzecz nabywcy, który:

● ma numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych,

● podał ten numer na fakturze stwierdzającej dostawę towarów.

Podatnik przed upływem terminu złożenia deklaracji posiada dowody, że towary zostały wywiezione z kraju i dostarczone do nabywcy w innym kraju UE (jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów):

● dokumenty przewozowe od przewoźnika, z których wynika, że towar został dostarczony (jeśli towar przewozi spedytor lub przewoźnik),

● kopia faktury,

● specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

W przypadku wywozu towarów bezpośrednio przez podatnika lub nabywcę podatnik musi posiadać dodatkowe dokumenty.