Spółki, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, do końca czerwca muszą zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten spoczywa na tzw. organie zatwierdzającym, czyli np. w spółkach osobowych (z wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych i cywilnych) na wspólnikach.

Jak twierdzi Julia Siewierska, dyrektor w Europejskim Centrum Audytu, spółki często nie zatwierdzają wszystkich elementów składowych sprawozdania. Ograniczają się do przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat.

– Wspólnicy powinni pamiętać o wymogach formalnych i zatwierdzać kompletne sprawozdania – podkreśla nasza rozmówczyni.

Zdarza się, że w momencie zatwierdzania sprawozdania spółek akcyjnych zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę odnośnie do przekazania zysku wygenerowanego w danym roku obrotowym, zapominając o obowiązku tworzenia kapitału zapasowego na pokrycie strat. Ekspert wyjaśnia, że na kapitał ten powinno się przelewać co najmniej 8 proc. zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.