Niektóre zasady dotyczące sprawozdań okresowych funduszy inwestycyjnych mogą ulec zmianie. Dotyczy to m.in. funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami. Będą one zobowiązane do przekazywania raportów kwartalnych wyłącznie tych subfunduszy. Same fundusze nie będą już musiały ich tworzyć. Takie uproszczenie zakłada projekt rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego. Został on opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów.

Zmienione przepisy zawierają rozszerzony zakres raportowanego bilansu o pozycje analityczne w odniesieniu do zrealizowanego i niezrealizowanego zysku. Jak wyjaśnia resort w uzasadnieniu do projektu, jednocześnie zostanie usunięty obowiązek sporządzania danych porównywalnych. Fundusz inwestycyjny będzie obowiązany dostarczać Komisji sprawozdania okresowe w formie: sprawozdań kwartalnych, półrocznych sprawozdań finan- sowych, rocznych sprawozdań finansowych.

Ustawodawca rozszerzył zakres danych wykazywanych w sprawozdaniach kwartalnych m.in. o liczby rejestrów uczestników funduszy w podziale na osoby prawne i osoby fizyczne. Warto również zauważyć, że projekt rozporządzenia zawiera wzór sprawozdania kwartalnego funduszy i subfunduszy.