Roczne sprawozdanie spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, podlega zatwierdzeniu do końca czerwca. Obowiązek ten musi wypełnić tzw. organ zatwierdzający, tj. taki, który jest uprawniony do dokonania tej czynności zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami, statutem, umową lub na mocy prawa własności. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej i cywilnej, organem zatwierdzającym są wspólnicy.

Warto pamiętać, aby w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania podać okres, którego ono dotyczy, sumę bilansową oraz wynik finansowy netto. Pozwoli to uniknąć wątpliwości dotyczących sprawozdania, które zostało przyjęte.

Po zatwierdzeniu rocznego raportu kierownik jednostki (np. zarząd) ma obowiązek złożyć go we właściwym rejestrze sądowym. W przypadku gdy sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, musi też przekazać go do publikacji w M.P. B. Należy to uczynić wciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania.