W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami w przepisach dotyczących prawa celnego – rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz.Urz. L 360 z 19 grudnia 2006 r., str. 64) oraz aktach wykonawczych, od 1 lipca obowiązywać będą w imporcie i eksporcie towarów deklaracje skrócone.

Zgłoszenia wywozowe należy składać obowiązkowo w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu ECS (Systemu Kontroli Eksportu). Zgłoszenia papierowe oraz dokonywane w systemie CELINA będą przyjmowane przez organy celne tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. I tak zgłoszenia celne w formie papierowej będą mogły być składane w sytuacji, gdy zgłaszający nie posiada dostępu do systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii systemu ECS w urzędzie celnym wywozu, w przypadku awarii aplikacji lub sieci po stronie zgłaszającego. Elektroniczne zgłoszenie wywozowe, z kluczem do bezpiecznej transmisji danych, może być przesłane do systemu ECS za pomocą strony internetowej lub poczty elektronicznej.

Wytyczne, jak mają wyglądać i w jaki sposób mają być przesyłane zgłoszenia zawarte są w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 91, poz. 743), które wejdzie w życie 1 lipca.