Pracodawca pobiera zaliczki na PIT od wszelkiego rodzaju wynagrodzeń, wypłacanych pracownikowi, również tych udostępnianych w formie rzeczowej. Od prezentów o wartości do 380 zł sfinansowanych z funduszu socjalnego podatku nie zapłacimy.

Zwolniona z podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Trzeba tylko pamiętać, aby nie przekroczyć w roku podatkowym kwoty 380 zł. Świadczenie, którego wartość będzie wyższa trzeba będzie opodatkować.

Bony i talony

Zaznaczmy, że obecnie, obowiązuje wyłączenie ze zwolnienia dla bonów i talonów, które uprawniałyby do ich wymiany na towary lub usługi. Oznacza to, że każdy bon przekazany pracownikowi, bez względu na jego wartość trzeba opodatkować. Jego wartość zalicza się do przychodów ze stosunku pracy i rozlicza według zasad ogólnych. Poza bonami i talonami, niektórzy pracodawcy decydują się na przekazywanie pracownikom świadczeń rzeczowych. Są to np. drobne upominki, paczki, ubrania, sprzęt domowy. Tego rodzaju dodatki mogą skorzystać ze zwolnienia z PIT. Trzeba pamiętać, aby ich wartość nie przekroczyła 380 zł. Ich zakupy muszą być sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dodajmy jednak, że wypłata pracownikowi ekwiwalentu w zamian za świadczenia rzeczowe trzeba opodatkować. I to niezależnie od jego wartości.

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów opracowało zmiany, które rozszerzają katalog zwolnień z PIT. Zmiany przyjął już rząd. Wiadomo, że zwolniona z PIT zostanie pomoc socjalna realizowana w formie bonów towarowych do wysokości 380 zł. Zwolnione z opodatkowania mają też być zapomogi wypłacane przez zakładową organizację związkową pracownikom należącym do tej organizacji. Zwolnienie to będzie limitowane w wysokości 638 zł rocznie (kwota ta odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Abonament medyczny bez PIT

Świadczenia na rzecz pracowników w postaci pakietu medycznego od pracodawcy nie stanowią przychodu pracownika. Firma nie musi więc odprowadzać z tego tytułu zaliczek na PIT. Nie zawsze to jednak było takie oczywiste. Organy podatkowe często twierdziły, że wartość pakietu trzeba opodatkować. Z pomocą przyszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z 27 kwietnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 11/09) stwierdził, że pracownicy otrzymujący pakiety medyczne od swoich pracodawców nie mają obowiązku płacenia od nich PIT. Wynika to z zasady, zgodnie z którą przychód, aby mógł być opodatkowany, musi być przypisany do konkretnego pracownika. W przypadku abonamentów medycznych, które zazwyczaj opłacane są ryczałtowo przypisanie kwoty do konkretnego pracownika nie jest możliwe.

Świadczenia dla emerytów

Zwolnieniu podlegają także świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń przekazywane na rzecz emerytów i rencistów, otrzymywane w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.