Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy oświadczenie pracownika, że rower stanowi jego własność, jest wystarczającym dowodem do zastosowania zwolnienia z PIT ekwiwalentu, który pracownik otrzymuje za używanie tego roweru do wykonywania obowiązków służbowych.

Według stołecznej izby, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

Wykonując swoje obowiązki, płatnik powinien wykazać, że wypłacenie ekwiwalentu było następstwem wykorzystania przez pracownika własnego sprzętu, narzędzi lub materiału na potrzeby pracodawcy.

Możliwość objęcia zwolnieniem od podatku dochodowego pieniężnego ekwiwalentu wymaga udokumentowania własności używanego przez pracownika sprzętu. Wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia tytułu własności sprzętu, a nie jest sprzeczne z prawem, należy uznać za dokument, który uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku.

Oświadczenie pracownika będzie więc takim dokumentem, który stanowi podstawę do zwolnienia z podatku.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2009 r. (nr IPPB2/415-456/09-2/LK).