Działalność handlowa czy usługowa w internecie nie jest przez ustawy podatkowe traktowana w sposób odmienny. Podmiot, który w ramach swej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży domeny internetowej bądź wynajmuje jej powierzchnię innym podmiotom w celach reklamowych, uzyskuje przychód z działalności gospodarczej.

Bez rejestracji działalności

Może się jednak zdarzyć, że osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada własną stronę internetową i odpłatnie wynajmuje jej powierzchnię innym podmiotom gospodarczym, by mogły umieszczać na niej reklamy swoich produktów czy usług. W takim przypadku ustawodawca nie nakazuje zarejestrowania własnej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie z tytułu czynszu za wynajem powierzchni reklamowej stanowić będzie dla tego podmiotu odrębne źródło przychodu, tj. zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PITnajem, podnajem, dzierżawę lub inne umowy o podobnym charakterze.

Dwie formy opodatkowania

Ustawy podatkowe dają podatnikowi uzyskującemu przychody ze źródeł przychodów najem-dzierżawa możliwość wyboru formy opodatkowania, tj. zasady ogólne lub zryczałtowany podatek dochodowy.

Należy podkreślić, że niezależnie od wybranego sposobu opodatkowania przychodem z najmu są zawsze otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. A zatem dopiero w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji wynajmującego należność czynszowa stanowi u podatnika przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bądź zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dodatkowo wskazać należy, że w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na wielkość należnego podatku nie mają wpływu ponoszone w związku z wynajmem koszty, bowiem podatek w tej formie opłaca się od uzyskanego przychodu, a jego wysokość wyznaczają określone przez ustawodawcę stawki.

Urząd trzeba powiadomić

Pamiętać trzeba jeszcze, że aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wynajmowania, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zasady i sposób rozliczania przychodów uzyskanych ze źródła przychodów najem-dzierżawa regulują odpowiednio przepisy zawarte w art. 44 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 6 ustawy o PIT bądź w art. 21 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przepisy te dotyczą sposobu płacenia miesięcznych zaliczek w ciągu roku podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego przychody z tytułu umowy najmu należy wykazać wraz z innymi przychodami uzyskanymi w trakcie roku w zeznaniu PIT-36, a w przypadku wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w odrębnym zeznaniu PIT-28.

SŁOWNIK

NAJEM – umowa, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, który może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju (art. 659 par. 1 kodeksu cywilnego).