W odniesieniu do aportów przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) określają, że przychodem dla spółki wnoszącej aport jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W tym przypadku przychód ustala się zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy, natomiast koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1j ustawy o CIT.

W sytuacji gdy spółka wnosi do drugiej spółki akcje lub udziały w innym podmiocie objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to koszt uzyskania przychodu jest równy ich nominalnej wartości. W przypadku gdy wnoszone udziały (akcje) zostały objęte za gotówkę, to koszt uzyskania przychodu jest równy poniesionym wydatkom. Z kolei, gdy wnoszone udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa, koszt uzyskania przychodu równy jest nominalnej wartości przedsiębiorstwa, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcie tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość nominalna z dnia objęcia.

PRZYKŁAD: ROZLICZENIE APORTU

Spółka X w zamian za aport do spółki Y akcji (udziałów) o wartości nominalnej 550 000 zł (lub 450 000 zł) otrzymuje akcje spółki Y o wartości nominalnej 500 000 zł

Dochód = Przychód – koszt

● akcje (udziały) w spółce objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

500 000 zł – 550 000 zł = – 50 000 zł (strata)

500 000 zł – 450 000 zł = 50 000 zł (dochód)

● akcje (udziały) w spółce o wartości nominalnej objęte w zamian za wkład pieniężny w kwocie 470 000 zł

500 000 zł – 470 000 zł = 30 000 zł (dochód)

● akcje (udziały) w spółce objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa o wartości księgowej 450 000 zł

500 000 zł – 450 000 zł = 50 000 zł (dochód)