Podatniczka ma prawo skorzystać z ulgi na dziecko w rocznym PIT, gdy dziecko uzyskiwało dochody z najmu opodatkowane ryczałtem.
INTERPRETACJA
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy podatniczka może skorzystać z ulgi na 23-letniego studiującego syna, który odziedziczył działkę. W 2008 roku syn podatniczki wynajmował tę działkę i z tego tytułu opłacał ryczałt. Dochód z wynajmu wyniósł 18 tys. zł. Syn rozliczył się z najmu i złożył PIT-28.
Podatnik, który chce skorzystać z ulgi na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT, musi: osiągać dochody opodatkowane według skali PIT; wychowywać w roku podatkowym dzieci własne lub przysposobione; wykazać podatek (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne).
Stosownie do art. 27f ust. 2 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym w 2008 roku; t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Aby rodzic pełnoletniego dziecka nabył prawo do ulgi, dziecko to nie może osiągnąć dochodów innych niż dochody wolne od podatku dochodowego, renta rodzinna bądź dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. W konsekwencji dziecko nie może uzyskiwać dochodów opodatkowanych według skali podatkowej w wysokości powodującej obowiązek zapłaty podatku. Ponieważ przepis nie wymienia dochodów opodatkowanych na innych zasadach, należy uznać, że rodzic, którego dziecko uzyska przychody opodatkowane na zasadach przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, nie traci prawa do ulgi.
W konsekwencji po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z ustawy o PIT w zeznaniu składanym za 2008 rok podatniczce przysługiwało jako rodzicowi prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania syna.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2009 r. (nr IPPB1/415-248/09-2/KS)