Wśród należności, które przysługują pracownikom odbywającym zarówno krajowe, jak i zagraniczne podróże służbowe, główną pozycję stanowią diety. Ich wypłata służy pokryciu zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży.

Delegacje krajowe...

Przy delegacjach krajowych trwających do 8 godzin dieta nie przysługuje. Jeśli podróż służbowa trwa od 8 do 12 godzin, przysługuje połowa diety, a jeśli ponad 12 godzin, przysługuje dieta w pełnej wysokości. Natomiast jeśli podróż trwa ponad dobę, to za każdą dobę przysługuje pełna wysokość diety, a za niepełną dobę odpłatność jest następująca: do 8 godzin – połowa diety, ponad 8 godzin – cała stawka.

Dieta nie przysługuje w dwóch przypadkach, gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy został oddelegowany do miejscowości, w której zamieszkuje. Obecnie dieta przy podróżach krajowych wynosi 23 zł.

... i zagraniczne

Pracownik oddelegowany w podróż zagraniczną powinien otrzymać zaliczkę w walucie obcej lub polskiej na niezbedne koszty podróży i pobytu za granicą. Dieta w tym przypadku przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

Za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną dobę odpłatność wynosi: do 8 godzin – 1/3 diety, od 8 do 12 godzin – połowa stawki, a ponad 12 godzin – cała dieta.

Jeśli pracownik otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, to przysługuje mu: na śniadanie – 15 proc. diety, na obiad – 30 proc., na kolację – 30 proc. i na inne wydatki – 25 proc. diety.

Dietę wypłaca się pracownikowi w takiej stawce, jaka obowiązuje w docelowym państwie podróży.

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. W przypadku gdy otrzymywany ekwiwalent pieniężny jest niższy, oddelegowanemu przysługuje wyrównanie do wysokości diety. Natomiast jeśli zapewniono mu bezpłatne całodzienne wyżywienie, przysługuje 25 proc. diety na tzw. inne wydatki.

Podstawa prawna

● Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności (...) z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 227, poz. 1661).