Zakwalifikowanie przedsiębiorcy do kategorii tzw. małych podatników umożliwia korzystanie z przywilejów podatkowych. Pozwala m.in. na rozliczanie podatku VAT metodą kasową. Jest ona korzystna, bo umożliwia rozliczanie VAT dopiero po uiszczeniu należności przez kontrahenta.

Definicja przedsiębiorstwa

Do grupy małych podatników zaliczane są dwie kategorie przedsiębiorców. W obu przypadkach o zaliczeniu do uprzywilejowanej grupy decydują limity obrotów sprzedaży. Małym podatnikiem jest podatnik VAT, u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1,20 mln euro. Do kategorii małych podatników zalicza się też podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców lub inne osoby świadczące usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. W ich przypadku limit wynosi obecnie równowartość 45 tys. euro. Jest to kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) z poprzedniego roku podatkowego.

Przywileje małych podatników

Metoda kasowa w VAT polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia. Termin ten liczy się od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Dla skutecznego skorzystania z metody kasowej mały podatnik musi wcześniej złożyć pisemne zawiadomienie. Składa się je do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który wybrana metoda będzie stosowana.

Przekroczenie limitów

Ustawodawca przewidział jednak kilka innych warunków. Przede wszystkim częściowe uregulowanie należności przez kontrahenta spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Podatnik nie może stosować metody kasowej do transakcji, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał wcześniej, przed jej zastosowaniem.

Podatnik traci prawo do stosowania metody kasowej po przekroczeniu limitów. Rozliczanie na zasadach ogólnych trzeba rozpocząć, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył limit, i tym samym stracił status małego podatnika.

Z metody kasowej można też dobrowolnie zrezygnować, ale najwcześniej po 12 miesiącach. Rezygnacja podatnika, tak jak wybór tej metody rozliczenia, wymaga wcześniejszego pisemnego zawiadomienia. Składa się je także do naczelnika US w terminie do końca kwartału, w którym stosowano metodę kasową.

W odniesieniu do czynności wykonanych w okresie stosowania metody kasowej podatnik zachowuje prawo do preferencyjnego rozliczenia, nawet w przypadku rezygnacji i utraty prawa do jej stosowania.

LIMITY DLA MAŁYCH PODATNIKÓW NA 2009 ROK

Przeliczenia limitów w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. Kurs euro na dzień 1 października 2008 r. wyniósł 3,3775 zł.

Limity obrotów sprzedaży na rok 2009 wynoszą odpowiednio:

● 1 200 000 euro x 3,3775 zł = 4 053 000 zł

● 45 000 euro x 3,3775 zł = 152 000 zł

Podstawa prawna

● Art. 2 pkt 25 oraz art. 21 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).