Poprawianie błędów

W praktyce mogą zdarzyć się błędy w zapisach. Jednak przepisy wskazują na sposoby ich poprawiania. Błędy w zapisach poprawia się przez:

● skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki lub

● wprowadzenie do księgi niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających korekty błędnych zapisów. Zapisy zmniejszające przychody lub koszty mogą być dokonywane ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym.

JAK TO ZROBIĆ...

Czy o zwolnienie z prowadzenia księgi trzeba poprosić urząd

PROBLEM: Podatnik ma 65 lat i prowadzi mały sklep osiedlowy. Ostatnio stan zdrowia nie pozwala mu na prowadzenie biznesu i podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy podatnik może zostać zwolniony z prowadzenia księgi?

ROZWIĄZANIE: Tak. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza takimi jak: rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności, wiek oraz stan zdrowia, naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika może zwolnić go od obowiązku prowadzenia księgi, jak również od poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi. Wniosek o przyznanie takiego zwolnienia musi być złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.