Kandydaci, którzy w tym roku złożyli wniosek o wydanie certyfikatu księgowego bez urzędowej informacji o niekaralności, będą musieli dosłać ten dokument.
Osoby, które po 31 grudnia 2008 r. złożyły dokumenty o wydanie certyfikatu księgowego, będą musiały je uzupełnić. Dotyczy to kandydatów, którzy uczynili to zgodnie z wymogami nieobowiązującego rozporządzenia ministra finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 120, poz. 1022 z późn. zm.).
W odpowiedzi na pytanie GP resort finansów potwierdza, że wszystkie wnioski złożone po 31 grudnia 2008 r. będą rozpatrywane zgodnie z przepisami rozporządzenia z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508). Określa ono m.in. wzór wniosku i wykaz dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu.
Ministerstwo wyjaśnia również, że osoby, które złożyły dokumenty zawierające braki formalne (np. brak wniosku lub aktualnej informacji o niekaralności), zostaną wezwane do ich uzupełnienia.
Przypomnijmy, że według nowych przepisów kandydat zobowiązany jest złożyć wniosek, zgodny ze wzorem podanym w załączniku rozporządzenia z 8 kwietnia 2009 r. Konieczna jest również m.in. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w ustawie o rachunkowości. Musi być ona opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku. Do 31 grudnia 2008 r. wystarczyło jedynie oświadczenie w tym zakresie własnoręcznie podpisane.