Kandydaci ubiegający się o certyfikat księgowy będą musieli przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Już niedługo księgowi będą mogli składać dokumenty o wydanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska podpisała bowiem rozporządzenie w tym zakresie. Nowe przepisy określą dokładne wymagania co do składanej do resortu dokumentacji. Po raz pierwszy zostanie podany wzór wniosku o wydanie certyfikatu. Ponadto kandydaci muszą też pamiętać, że nie będzie już wystarczające dołączenie do dokumentów oświadczenia o niekaralności. Zgodnie z nowymi wymogami będzie trzeba przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za nieprzestrzeganie ustawy o rachunkowości. Informacja ta będzie musiała być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
Nowe rozporządzenie będzie też podstawą do przeprowadzania egzaminów. Przepisy określają m.in. zasady funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej oraz sposób organizacji i przeprowadzania egzaminów. Kandydaci, którzy mają dwa lata doświadczenia w księgowości i będą chcieli uzyskać uprawnienia, weryfikując swoją wiedzę, będą musieli liczyć się ze zmianą zasad egzaminu. Jedną z nowości będzie zwiększenie liczby zadań sytuacyjnych. W większym zakresie będzie też weryfikowana wiedza z rachunkowości.