Dopuszczalna wysokość dochodów pełnoletniego dziecka pozwalająca na rozliczenie podatku jako samotny rodzic i odliczenie ulgi prorodzinnej stanowi dochód obliczony jako różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania, bez odliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Gazety Prawnej. Resort nie podziela tym samym poglądu wielu doradców podatkowych, że ustalając limit dochodów dziecka podlegających opodatkowaniu według skali, należy uwzględnić wszelkie możliwe odliczenia, w tym składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku części podatników, gdzie dochód dziecka znajduje się na granicy limitu, ma to istotne znaczenie. Po odjęciu od przychodów kosztów jego uzyskania może się zdarzyć, że dochód dziecka nieznacznie przekroczy obowiązujący na 2008 roku limit 3088,68 zł. W takim wypadku rodzic nie odliczy ulgi, co nie miałoby miejsca, gdyby przepisy odnosiły kwotę limitu do dochodu po uwzględnieniu składek.

Ministerstwo argumentuje, że przepis art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT, regulujący zasady ustalania limitu, nie tworzy dla swoich potrzeb nowej definicji dochodów, ale jedynie posługuje się pojęciem sprecyzowanym w art. 9 ustawy o PIT. Stąd użyty zwrot dochód podlegają- cy opodatkowaniu oznacza dochody obliczone jako różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania, bez odliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Resort zwrócił uwagę, że składki ubezpieczeniowe nie są odliczane przy ustalaniu dochodu, lecz podlegają odliczeniu od dochodu, który wcześniej został obliczony zgodnie z przepisami. Przyjęcie, że dochodami podlegającymi opodatkowaniu są dochody pomniejszone o wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT, prowadziłoby do błędnego wniosku, że dochód oraz podstawa obliczenia podatku to pojęcia tożsame. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się zatem jakichkolwiek wydatków wymienionych w tym przepisie (np. składek ubezpieczeniowych, ulgi rehabilitacyjnej czy internetowej).

Oznacza to, że przez dochody pełnoletnich dzieci podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o PIT należy rozumieć dochody będące różnicą między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania, od których podatek oblicza się przy zastosowaniu skali podatkowej (art. 27) lub odpowiednio według 19-proc. stawki podatku (art. 30b).

3088,68 zł limit dochodów pełnoletniego dziecka pozwalający rodzicom skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2008 rok