Generalnie podatnicy zobowiązani są doliczać do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (własnych lub przysposobionych). Ustawodawca nie definiuje pojęcia dzieci małoletnie na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego. Przyjmuje się jednak, że chodzi tu o osoby niepełnoletnie w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, czyli takie, które nie ukończyły jeszcze 18 lat i nie zawarły związku małżeńskiego (zawarcie małżeństwa powoduje, że małoletni uzyskuje pełnoletność). Dzieci pełnoletnie zawsze składają zeznanie podatkowe na swoje imię i nazwisko.

Zasada łączenia dochodów małoletnich dzieci z dochodami rodziców doznaje jednak wielu wyjątków. Doliczenia nie stosuje się, jeżeli rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Ponadto nie łączy się z dochodami rodziców dochodów małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

W praktyce oznacza to, że dochody dzieci małoletnich dolicza się do dochodów rodziców, gdy spełnione są dwa warunki. Po pierwsze, dochody dzieci nie pochodzą z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Po drugie, rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z majątku stanowiącego własność dzieci. Uprawnienie takie wynika z władzy rodzicielskiej, której sąd może w szczególnych przypadkach rodziców pozbawić, ograniczyć ją bądź zawiesić.

W jakiej sytuacji obowiązek rozliczenia podatku spoczywa tylko na dziecku ? Czy obowiązek rozliczenia podatkowego może być zrealizowany w imieniu dziecka przez rodzica ? Czy opodatkowane dochody małoletnich dzieci wyłączają uprawnienia rodzica do skorzystania z ulgi prorodzinnej?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.