Dochód pełnoletniego dziecka, który nie pozbawia rodziców ulgi prorodzinnej, ustala się po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów oraz odliczeń od dochodu.
Zgodnie z nowymi zasadami rozliczenia PIT rodzice pełnoletnich uczących się dzieci mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, nawet jeśli dziecko uzyskiwało dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ze zbycia papierów wartościowych opodatkowane zgodnie z art. 30b ustawy o PIT. Łączna wysokość dochodu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej. W rozliczeniu za 2008 rok jest to 3088,68 zł (586,85 zł/19 proc.). W ocenie Pawła Jabłonowskiego, doradcy podatkowego, szefa Departamentu Podatkowego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, nowe brzmienie przepisów wskazuje, że ustalając limit dochodów dziecka, należy uwzględnić wszelkie możliwe odliczenia. Chodzi tu bowiem o dochód, który podlega opodatkowaniu.

Niejasne przepisy

Przed 1 stycznia 2009 r. dopuszczalna wysokość dochodów pełnoletnich dzieci nie mogła przekroczyć kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. W praktyce sformułowanie to budziło wiele wątpliwości, gdyż nie było jasne, czy zarobki dziecka liczymy przed, czy po odliczeniu składek ZUS. Dla przypomnienia - urzędy skarbowe ustalały ten dochód, pomniejszając przychód dziecka wyłącznie o koszty, nie uwzględniając odliczeń z tytułu zapłaconych składek ZUS. W rezultacie część rodziców traciła prawo do ulgi, mimo że z zeznania podatkowego dziecka wynikał zerowy podatek.
Doktor Krzysztof Biernacki, ekspert podatkowy w firmie Rödl & Partner, wyjaśnia, że nowelizacja ustawy o PIT odniosła limit do dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 i 30b ustawy o PIT. Jak wskazuje ekspert, treść art. 27 ustawy o PIT odnosi się do podstawy obliczenia podatku, którą jest w świetle art. 26 dochód ustalony zgodnie z przepisami ustawy po dokonaniu szeregu odliczeń, m.in. składek na ubezpieczenie społeczne.

Możliwe odliczenia

W ocenie eksperta należy przyjąć, że w świetle nowelizacji ustawy o PIT do określenia limitu bierze się pod uwagę dochód po odliczeniu kosztów, składek na ubezpieczenie społeczne i innych ulg określonych w art. 26 ustawy o PIT. Dopiero taki dochód podlega odniesieniu do kwoty limitu, która w rozliczeniu za 2008 rok wynosi 3088,68 zł.
Krzysztof Biernacki dodaje, że inaczej należy ustalać podstawę limitu w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych według art. 30b ustawy o PIT (dochody z papierów wartościowych). W tym wypadku chodzi wyłącznie o kwotę dochodu netto, stanowiącą różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Treść tego przepisu w sposób jednoznaczny określa bowiem dochód, nie uprawniając do dokonywania jakichkolwiek innych odliczeń, w tym składek na ubezpieczenie społeczne.
Ważne!
Ustalając limit dochodów dziecka, należy uwzględnić wszelkie możliwe odliczenia, m.in. składki na ubezpieczenia społeczne. Chodzi tu bowiem o dochód, który podlega opodatkowaniu