Podatnicy, którzy w 2008 roku sprzedali mieszkanie lub dom, mają czas na rozliczenie takiej transakcji do 30 kwietnia 2009 r. Wysokość podatku czy możliwość skorzystania z ulg podatkowych przy tej transakcji będzie zależała od tego, kiedy zbywana nieruchomość była nabyta. Dlatego dla wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości prezentujemy dziś wybrane interpretacje organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.
MINISTER FINANSÓW o zwolnieniach przedmiotowych

Ważny jest każdy okres zameldowania

Podatnik, który był zameldowany przez co najmniej 12 miesięcy w zbywanej nieruchomości przed nabyciem prawa własności do niej, może skorzystać z ulgi meldunkowej.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER: Podatnik wraz z żoną i dziećmi został zameldowany 16 stycznia 1986 r. na pobyt stały w mieszkaniu służbowym. Lokal ten jest własnością Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Podatnik zamierza wykupić ten lokal, a następnie go sprzedać, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na nabycie innego lokalu mieszkalnego. Czy podatnik ma prawo skorzystać z ulgi meldunkowej?
ODPOWIEDŹ MINISTRA: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:
● budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
● lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
● spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
● prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Termin na złożenie takiego oświadczenia upływa 30 kwietnia roku podatkowego po roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości. Zwolnienie to ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Oznacza to, że jeżeli odpłatnie zbyta nieruchomość lokalowa należała do majątku małżonków objętego wspólnością ustawową, to warunek zameldowania na pobyt stały w tej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia dotyczy obojga małżonków.
Zaznaczyć należy, iż rozporządzeniem ministra finansów z 2 kwietnia 2008 r. w sprawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT nie określono daty, od której należy liczyć okres zameldowania, ani nie uzależniono tego okresu, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do budynku lub lokalu. W związku z tym, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi meldunkowej, wystarczy, że wykaże, że w zbywanym budynku lub lokalu był zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia i złoży stosowne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym.
Interpretacja indywidualna ministra finansów z 26 lutego 2009 r. (nr DD2/033/51/ HUM/KBF/08/PK-544)

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Podatkowym.

DGP
Jarosław F. Mika, doradca podatkowy, partner w Taxplan / DGP