Ukończenie przez dziecko podatniczki 25 lat w trakcie 2008 roku nie pozbawia jej prawa do ulgi na dziecko w pełnej wysokości, jeśli spełnia pozostałe warunki do odliczenia.
Syn podatniczki w październiku 2008 r. skończył 25 lat i obronił pracę magisterską. W 2008 roku nie uzyskał dochodów powodujących obowiązek zapłaty podatku. Przez cały rok był na utrzymaniu podatniczki. Jej dochody będą opodatkowane według skali podatkowej.
- Czy przysługuje mi pełna ulga z tytułu wychowania studenta, który w trakcie roku ukończył 25. rok życia - pyta pani Maryla z Wrocławia.
Zgodnie z ustawą o PIT od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie ze skalą PIT, pomniejszonego o składkę zdrowotną, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę ulgi na dziecko.
W rozliczeniu za 2008 rok jest to 1173,70 zł, jeżeli w roku podatkowym podatnik wychowywał własne lub przysposobione dzieci:
● małoletnie,
● bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
● do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach skali PIT lub kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej kwoty stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali PIT, z wyjątkiem renty rodzinnej.
Korzystanie z każdej preferencji podatkowej jest uzależnione od spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania. W związku z tym, jeżeli spełnione zostały warunki do skorzystania z tej ulgi, podatniczce przysługuje prawo do rozliczenia jej za 2008 rok w pełnej wysokości.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).