Przedsiębiorcy coraz częściej, w miejsce bezpośredniej sprzedaży swoich produktów, wykorzystują instytucję komisu. Na gruncie ustawy o VAT komis traktowany jest jako następujące po sobie dwie dostawy. Zarówno w przypadku wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta, jak i w przypadku wydania towaru przez komisanta osobie trzeciej (ostatecznemu nabywcy) mamy do czynienia z opodatkowaną dostawą towarów. Kiedy komisant może odliczyć VAT naliczony?
ANDRZEJ DĘBIEC
partner Kancelaria Lovells
Regulacje ustawy o VAT zawierają szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku komisu. Zgodnie z art. 19 ust. 16a ustawy o VAT, w przypadku wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta, obowiązek podatkowy po stronie komitenta powstaje z chwilą otrzymania przez niego całości lub części zapłaty, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta. Powyższa regulacja wprowadza korzystne dla komitenta rozwiązanie, które wyłącza stosowanie zasad ogólnych. Brak takiej szczególnej regulacji powodowałby, że komitent zobowiązany byłby do wykazania podatku należnego już z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w ciągu 7 dniu licząc od dnia wydania towaru komisantowi.
Obowiązujące przepisy nie wprowadzają natomiast szczególnych regulacji dotyczących odliczenia podatku naliczonego przez komisanta. Kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku określona w fakturze otrzymanej przez komisanta od komitenta z tytułu dostawy towaru będącego przedmiotem komisu. W przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, odliczenia kwoty podatku naliczonego można dokonać dopiero z chwilą otrzymania towaru. Oznacza to, że komisant nabywa prawo do odliczenia VAT na zasadach ogólnych - tj. z chwilą otrzymania towaru i faktury wystawionej przez komitenta.
Powyższe znajduje potwierdzenie w indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 30 kwietnia 2007 r. (nr 1471/VUR2/ 443-5/6/07/JPC).
Dodać należy, że od 1 grudnia 2008 r. zmianie uległy zasady wystawiania faktur w komisie. Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia wykonawczego, fakturę VAT dokumentującą dostawę towaru przez komitenta na rzecz komisanta wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem tego obowiązku. W konsekwencji komisant może odliczyć podatek naliczony, najwcześniej 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego, czyli z reguły, już po dokonaniu sprzedaży towaru będącego przedmiotem umowy komisu.