W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (O. J. L 286 z 31 października 2007 r.) opublikowane zostało rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2007 z 20 września 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Tym samym od 1 stycznia 2008 r. ulega zmianie Nomenklatura Scalona (CN). Przypomnijmy, że Nomenklatura Scalona została ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Faktycznie, w rozporządzeniu tym Rada ustanowiła nomenklaturę towarową, która używana jest w imporcie i eksporcie jako baza dla Taryfy Celnej.

W związku z tym, od 1 stycznia 2008 r. towary będące przedmiotem transakcji handlu zagranicznego powinny być klasyfikowane z uwzględnieniem zmian w nowej Taryfie Celnej. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że z momentem wejścia w życie wspomnianych zmian dotychczas wydane Wiążące Informacje Taryfowe stracą moc wiążącą, o ile zostały wystawione na towary, których klasyfikacja ulegnie zmianie.

Dlatego mimo że termin 1 stycznia może się wydawać odległy, to już teraz firmy powinny mieć świadomość zakresu zmian i podjąć odpowiednie działania zmierzające do dostosowania się do zmodyfikowanej Nomenklatury Scalonej. W przeciwnym wypadku powinny się liczyć z ryzykiem opóźnień w odprawach celnych i dodatkowo możliwością nałożenia kar finansowych. Podmioty prowadzące wymianę handlową z zagranicą powinny szczególnie wnikliwie przeanalizować, czy zmiany w systemie CN mają wpływ na transakcje dokonywane przez ich firmę, a także określić prawidłowy 8-cyfrowy kod CN. W dalszej kolejności powinny uzyskać wiążącą interpretację klasyfikacyjną dla transakcji krajowych i międzynarodowych z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego oraz z Izby Celnej w Warszawie w ramach wniosku o udzielenie Wiążącej Informacji Taryfowej.

Warto dodać, że klasyfikacja w ramach Taryfy Celnej używana jest również dla celów statystycznych w handlu między państwami członkowskimi UE (INTRASTAT). Stąd też zmiany w Taryfie Celnej wpływają także na prawidłowość wypełnianych deklaracji INTRASTAT.

HUBERT JĄDRZYK

partner PricewaterhouseCoopers

Not. KT